„საზოგადოების“ საქმიანობის სახეებს წარმოადგენს:

ტვირთების ჩასხმა და ჩამოსხმა ტანკერებიდან ან ტანკერებში;

ტვირთების გადატუმბვა ნავმისადგომებისა და ტექნოლოგიური მილსადენების მეშვეობით;

ტვირთების გადატუმბვა რეზერვუარებიდან ავტო და ვაგონ-ცისტერნებში საავტომობილო და სარკინიგზო ესტაკადებიზე და პირიქით;

საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე ახლო და შორეული საზღვარგარეთის  ქვეყნებში ტვირთების ტრანსპორტირების და მათი ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის მეშვეობით გადატვირთვის ორგანიზების მომსახურების გაწევა;

ტვირთის მიწოდება მილსადენებით (როგორც მიწისზედა, ასევე საზღვაო);

სხვა საქმიანობა, რომელიც არ არის აკრძალული საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.